ما یک گروه تخصصی نساجی هستیم که در زمینه ی منسوجات بیمارستانی فعالیت میکنیم. ما میتواینم تمام منسوجات لازم برای بیمارستان، درمانگاه و کلینیک های درمانی را اعم از:

برای شما تامین نماییم.